Lov

...gdje se spaja slavonska šuma i voda...

Na oko 300 hektara lovno produktivne površine obitava divlja patka, s oko 2 gnijezda na hektar, a uz prirast od 200% na broj gnijezda. Crna liska se raširila na 100 hektara lovno produktivne površine, s jednim gnijezdom po hektaru i prirastom od 300% po gnijezdu.Lovište uz Našičke ribnjake oduvijek je bilo zanimljivo lovcima iz zemlje i inozemstva, otkud su uvijek prednjačili Talijani. Logistika lovcima se sustavno unaprijeđivala posljednjih godina, usljed čega lovište danas, u sklopu čitavog kompleksa ribnjaka, sadržava i smještajne kapacitete, restoran, mogućnost druge zabave i odmora, da su lovcima na dispoziciji čamci, zaklonice, kao i uskotračna željeznica, a da su i vremenske prilike za lov izuzetno povoljne u tom području, sukladno umjerenoj kontinentalnoj klimi. Na području ribnjaka i lovišta boravi velik broj različite divljači, stalne i prolazne, kao i ptica, ali valja na umu imati da su divlje patke, gluhara i krža, odnosno crna liska, jedine predviđene za odstrel.
Dobra Vam kob!

Lovište

Na površini ribnjaka, na 1345 hektara utvrđeno je uzgajalište i lovište divlje patke i crne liske. Uzgajalište je nizinskog tipa, s nadmorskom visinom od 98 do 104 metra nadmorske visine, namijenjeno provođenju lovnog turizma. Ustanovljeno na gospodarskom ribnjaku, uzgajalište i lovište obiluje vodom. Vegetacija je bujna i obilata tijekom cijele godine, od trske, preko rogoza, šašine i šaša, do vodenog bilja, paprati, lopoča, lokvanja i vodenog oraška. Brojnost uzgajanih vrsta divljači podređen je uzgoju riba, kako ne bi bilo štete, a što uvjetuje optimalnu brojnost divljači za zanimljiv i atraktivan lov. Uzgajalište je ujedno pribježište za čitav niz vrsta divljači, koje se u pojedinim dijelovima godine sele preko ribnjaka, koristeći ga kao odmorište.
Za lovce je osigurano 20 čamaca za odvoz i dovoz lovaca u zaklone, a uz 8 izgrađenih zaklonica, koje se mogu prema potrebi premještati. Nasipi se redovito kose, a ima ih oko 15 kilometara, uz uskotračnu prugu.

Uzgajalište i lovište predviđeno je za divlje patke i crne liske. One predstavljaju sitnu divljač i glavnu vrstu, stanaricu ribnjaka, odnosno lovišta. Broj pataka se kreće oko 600 kljunova, što uključuje i gluharu i kržu, dok je crne liske oko 200 kljunova. Prije Domovinskog rata godišnje se odstreljivalo od 500 do 600 divljih pataka i oko 200 do 250 kljunova crne liske.
Divlja patka se uzgaja prirodnim putem. Omjer spolova je 1:1. Može ju se loviti na oko 300 hektara, a gdje je primjećeno 2 gnijezda na 1 hektar. Godišnji koeficijent prirasta je 200 % na broj njihovih gnijezda.Baš poput patke, crna liska se razmnožava prirodnim putem, također u omjeru spolova 1:1. Lovi ju se na oko 100 hektara, gdje je primjećeno 1 gnijezdo po hektaru, kojem je prirodni prirast 300 % godišnje.